Menu Close

ระบบแนะนำช่องจอด (Parking Guidance System)

Download: Brochure

ระบบแนะนำช่องจอด (Parking Guidance System)

เป็นระบบที่แสดงจำนวนรถและจำนวนช่องจอดที่ว่าง เป็นการเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ขับขี่ในการหาที่จอดรถ

 

 

กล่อง Central Display Unit

เป็นชุดแสดงจำนวนรถ และที่ว่างของทุกพื้นที่ มักติดไว้นอกตัวอาคารเพื่อให้ผู้ขับขี่ทราบสภาพการจอดรถภายในตัวตึก

 

 

 

ป้ายไฟ LED แสดงจำนวนช่องว่างหรือเต็ม

ป้ายไฟ LED จะถูกติดตั้งไว้ตรงทางเข้าชั้นจอดรถแต่ละชั้น โดยจะแสดงจำนวนที่ยังว่าง

หรือแสดง FULL คือเต็มแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตั้งกล่อง Ultrasonic Sensors ที่ช่องจอดรถ

กล่อง Ultrasonic Sensors จะถูกติดตั้งบนเพดานช่องจอดรถแต่ละช่อง โดยติดตั้งกล่องให้อยู่ตำแหน่งกึ่งกลาง

ของช่องจอดนั้นและติดตั้งไฟ LED สีเขียวให้ยื่นออกมาด้านนอก เพื่อให้ผู้ขับขี่มองเห็นได้ง่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะของกล่อง Ultrasonic Sensor

กล่อง Ultrasonic sensor ที่ติดตั้งไว้จะตรวจสอบตลอดเวลาว่าช่องจอดนั้นมีรถจอดหรือไม่

หากไม่มีรถจอดอยู่ไฟ LED สีเขียวจะติดสว่าง และไฟสีแดงที่กล่องจะดับ เมื่อมีรถมาจอดไฟสีเขียวจะดับ

และไฟสีแดงที่กล่องจะติดขึ้นมาแทน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กล่อง Zone Control Unit

เป็นชุดควบคุมและนับจำนวนรถ และจำนวนช่องจอดที่ว่างของพื้นที่เดียวหรือชั้นเดียว

 

 

 

 

กล่อง Central Control Unit

-เป็นชุดควบคุมและนับจำนวนรถ และจำนวนช่องจอดที่ว่างของทุกพื้นที่

 

 

 

 

 

                                             

                                                                               แผนผังการติดตั้ง (System Diagram)