Menu Close

ประตูกั้นปีกผีเสื้อ

ประตูปีกผีเสื้อ หรือ ประตูกั้นปีกผีเสื้อ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Flap Barrier เป็นรูปแบบประตูกั้นอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้

Download: Brochure

ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน เครื่องกั้นปีกผีเสื้อ (FLAP BARRIER)