Menu Close

Showing all 3 results

  • Download: Brochure เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออกที่ทันสมัยล่าสุด ตรวจสอบใบหน้า ลายนิ้วมือ และบัตรในเครื่องเดียว

  • Download: Brochure CRU-77FO สำหรับอ่านลายนิ้วมือและบัตร รองรับพนักงานจำนวนมาก หน้าจอความละเอียดสูง แสดงข้อมูลได้อย่างสวยงามชัดเจน รองรับระบบ Multimedia สามารถแสดง Logo ภาพนิ่งหรือ วีดีโอ ของบริษัทได้ นอกจากนี้ มีกล้องมุมกว้าง สามารถถ่ายภาพในขณะที่ลงเวลาได้อย่างชัดเจน และหน้าจอยังเป็นระบบ Touch Screen อำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับตัวเครื่อง

  • Download: Brochure CRU-77CL สำหรับอ่านบัตร รองรับพนักงานจำนวนมาก หน้าจอความละเอียดสูง แสดงข้อมูลได้อย่างสวยงามชัดเจน รองรับระบบ Multimedia สามารถแสดง Logo ภาพนิ่งหรือ วีดีโอ ของบริษัทได้ นอกจากนี้ มีกล้องมุมกว้าง สามารถถ่ายภาพในขณะที่ลงเวลาได้อย่างชัดเจน และหน้าจอยังเป็นระบบ Touch Screen อำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับตัวเครื่อง