Menu Close

เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออก รุ่น CRU-77CL

Download: Brochure
CRU-77CL สำหรับอ่านบัตร รองรับพนักงานจำนวนมาก หน้าจอความละเอียดสูง

แสดงข้อมูลได้อย่างสวยงามชัดเจน รองรับระบบ Multimedia สามารถแสดง Logo ภาพนิ่งหรือ วีดีโอ ของบริษัทได้ นอกจากนี้

มีกล้องมุมกว้าง สามารถถ่ายภาพในขณะที่ลงเวลาได้อย่างชัดเจน

และหน้าจอยังเป็นระบบ Touch Screen อำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับตัวเครื่อง

CRU-77CL สำหรับอ่านบัตร รองรับพนักงานจำนวนมาก หน้าจอความละเอียดสูง

แสดงข้อมูลได้อย่างสวยงามชัดเจน รองรับระบบ Multimedia สามารถแสดง Logo ภาพนิ่งหรือ วีดีโอ ของบริษัทได้ นอกจากนี้

มีกล้องมุมกว้าง สามารถถ่ายภาพในขณะที่ลงเวลาได้อย่างชัดเจน

และหน้าจอยังเป็นระบบ Touch Screen อำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับตัวเครื่อง