Menu Close

เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออก MasterFace รุ่น M-2000

Download: Brochure
เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออกที่ทันสมัยล่าสุด
ตรวจสอบใบหน้า ลายนิ้วมือ และบัตรในเครื่องเดียว

M-2000 เครื่องบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออกที่ทันสมัยล่าสุด

ตรวจสอบใบหน้า ลายนิ้วมือ และบัตรในเครื่องเดียว