Menu Close

เครื่องควบคุมประตู ACU-77

ACU-77 เป็นอุปกรณ์ควบคุมการเข้า ออกประตู ภายในสำนักงาน รองรับพนักงานจำนวนมาก
สามารถตั้ง Time zone ได้มากถึง 20 Time zones และยังรองรับตารางเข้าออกงานที่ซับซ้อนได้ดี

Download: Brochure

Category:

ACU-77 เป็นอุปกรณ์ควบคุมการเข้า ออกประตู ภายในสำนักงาน รองรับพนักงานจำนวนมาก
สามารถตั้ง Time zone ได้มากถึง 20 Time zones และยังรองรับตารางเข้าออกงานที่ซับซ้อนได้ดี